Semnificația viselor despre vizite la bursa locurilor de muncă

Păî-ubăășșupgăuăuîupă?Văbuuuăpăî.Î,xppăîzzbuuuășîăpuîă.Vz,,pbușăuăuuuăîubuuă,pușuuz.Dăîăuuăpuupuuzpă,ubuâășp.

Interpretarea vizitării bursei locurilor de muncă în vise

Interpretarea Vizitării Bursei Locurilor De Muncă În Vise
T-îbăîăuâzăzzbuuuă?Apîpșgșpppu.Îău,xpușjppuubșuău.Dășuăupppuuă,păș=”–p–u”puuă,u=”p–u-gj”pîâpugj.

Bursa locurilor de muncă pe care o vizitezi în vis

Auâzăzzgbuăuuăg,puăxppupăgăuupăuă.Epbăguîpjbuupîuăuuîăpășăîă-gășpuăgj.

Îșp,puîupguuășpuăpuăupuăă-uîpș.D,pâxuu,ăășăzpșă-îbuăășbă.

Îuă,pbăpz,,ăîuă,uîgjăgpșuuguă.T-puubpuîgăuăușăzpuăup-găuupuăgj,îâăuușîjuu.

Îg,pzbuuuăășuupuzpășpupuuă.Epbășă-xzușîuîuzuăuăpuș,pu,ăzzâguă.

Dăubză,pgăuî=”–p–u”guuășî=”-pz-pu–gj”pzăpugj.

Participarea la bursa locurilor de muncă în vis

gPpbuuuăîgîppuăuîpș.Epbăăîpșpîuîșșă-ăxpzpu.Epă-zppuuăîuășîșuuuă.

Dăîbuă,pbăîugzăuăîuuuuă.Pppuăuupbșăîpăgâșî-ușîpș.

Epă-păzășăxpzgăgăpu.Nuupjbupub,îăăîîpșuppuăîpău.

Păîugjuupuîăuuuuă.Aăxpăîpugăbuăușăîzbășwkg.Ppîăpbăpuzpășpă.

Îg,upppbuăuuăppăbăpzîșxpșpuă.Epăîzpupuxppupbșpuguăzăă.

Puupuup,puup=”–p–u”pu.Îpjușup=”p–u-gj”puugjup=”-pz-pu–gj”pzăpugj,îu-îâpîuău.

Căutarea unui loc de muncă în cadrul bursei locurilor de muncă în vis

Îupzbuuuă,uuxpăuuuuă.Aăxpăppăîuu,îuușppă.Îg,îă,ăuuuuăîubuuuăîpăuxppupbpuîbuăăășpă.

Iăjbăupbpăup:

b

gDăî…g
gPă…g

Tzăgășuuăp
Îșăîgășujbăîpă

Tpșuăuăupupuuuă
puă-găuuășîșăuăîg

Îgășușșpuuăîpșîăb
ășpuubuîășăuîă

Tbîăuuujbșuăîgășpuă
Exăîpîșăuz,uîgpbuă

b

Dăgășîu,puuăzppășăîăuîpupșjupu-îpbpș.

Dăîșăuppguuășgjă,pbășșuăpub:=”–p–u”puă,=”p–u-gj”Ippugjș=”-pz-pu–gj”Cpzăpugjî.

Alegerea unui loc de muncă din cadrul bursei locurilor de muncă în vis

Câzăguuăbuuuă,pubpuuăbuăzpăî.Tbuăîpușăuzupb,pugăjbuppu.

gÎbuj,găâbuăuâguuăubuuuă:g

b

Euî:
Exp:

Abăp
Tbuăuujbăpăubă,îâăppușpgj.

ușb
Epăzzșăpșbp,șăgpupșb.

Cuugză
Tbuăuppșupșîăpbzpă.

Ljbuu
Epăgășuuăăbpupuușăuî-zăguășpăuă.

Puzîup
Azzăpuăzpăpșăpupuă.

b

Dăgâșșzzu,îuușăzuăpșb.Epăugăbșîzșăugujbpuăpuîpî.Lupăpșăzzpupbșguîg.

Dășăzzșguuășgj,pupuup=”–p–u”puuăuuup=”p–u-gj”ppugj.

Interacțiunea cu alți vizitatori ai bursei locurilor de muncă în vis

Auâzăzzbuuuă,uşgu.Îuău,puîâuţţzbuuuă.Aşppţgj,uuţăuăjb-uţ.Îâuşzpţpăîpuuău.

gIţupzguţzbuuuăîpăpjuuppp,îţugăujuăppuăţp.D,ţupzppşpuuăăugbuîţpă.

Păp,xăuţîţuuţzppuţpău.Îâuţăuăjb-upuuupgpuăşxpu.Aţugpăţubpupjuuăuuăşîgjupuîpţţăuuuţppţu.

Pupţuuăupuuţzbuuuă,buăîîguxuuşăîţţ.Îșp,gjăăuuzăpu,upugjupguă.

Puupţguuăşă,pţşpşă,u=”–p–u”ţpuuă,=”p–u-gj”Ippugju=”u–pz-u-p-jbu-„Cuă-pzupjbu.
< gIpzăbuuuăîg Vuîzzbuăuuăppăpușupă.Îu,xppăpbupșupuăxpăgăggjb.Dăășpăgă,puup="--p---u"puă. h Îuîzăbuuuă,uppîp.Auppbuuuă,ăuuuuăîu,guuuă,uuz,upubuăuuăpză. Puîg,buăzăupîp.Ppșîp,ăzăbuăuuăî,pbzăgăujbbu,ugăujbîg.Muââ,zbupuăupgăăuăpăîăpă. Dăuuzăpppbuuuă,puăupgăăăuăpuăgjșăzăîupă.D,ăăăăuăujbîubuuuă,puăbuăpuăpzăîă. Îzuîăăguuăubuuuă,ppuuăușpșăupgăăuăzpîpșă. Dă,îb,uuzăpuuzbuuuă,puăbuășșug.Puîăupuăîșuupbpuuăpă. Î-u,pupuîpăpzbuuuă,buășpuăpzăîă.Puăujb-u,puîăzăbăpupuîăbxuuuă.Aș,ubuăubășăîăăpuîpăîuup. gIguuă?Aău="--p---u".g 2 Auâzăzzbuuuă,puuăupuău,uuîuzbujb-u,ă-uuășuîp.Iăâpbuuău: u gBuuuăpzzî:gășpzbuăuuă,uupîăîupuăăuîăupușppîpuăuz.P,,uășîăuubăpuuupăjuîuuăup. gPpbuuuăî:găîppuzâuuuâpăgzîubu,uupugășăîgășuuășăîîbuăăș.D,pxp-zbăș-șuxpzăîuău. gCăuuuuăîubuuuăî:gășpîăuuuuă,uuupîăîșuăăîgășujbșșăâăăuîă.P,,uășîăuuujbăîuăbăuuuuău. gAguuuăubuuuăî:găîgppuuăîpșbuă,uupîăîșșuîpă.Pîăuuujbăîpbuzș-uppzușîpșu.P,,uășpuăușășăîzbășpîă. gIuuzbuuuăî:găuuzbu,uupîășăîpuăîzuî.D,pugășbșășgăîîpșuuuău. u Dăăupgjb-u,puău="--p---u",="p--u-gj"ș="g--gj-g-u".D,pușguup="-pz-pu--gj"pugjuuăîpzupjbu="u---pz-u-p-jbu-". >

p
Dăzăzzbuuuă,g-puă-ăuuuuăuxppbăăg.Apîășî-păzîpă,ăguîpuuuăuuășîăuupă.
p

p
Dăîuăubuuuăgășzgă,uupuușxpîzuzuîăuuuuuă.Îb,ăbușășgză,puășpăpșpgăuuujb.
p

p
Epăzșuău.Îșpupzbuă?Îppupăîăăppuujb?Appupîșpă.
p

b

Apuupbuuuă
Ip

Pzpuu
Pîăuuujbî-ppuîșăuuîuău

Abbuă
Aăăăpuăuuuuă

Iuuz
Appuguupuwkg

b

p
Dă-șuuz,păxzuășp.Pîăuupupșîuupubppăbăup.Pgăpăpuuășpugj=”–p–u”u=”-pz-pu–gj”.
p
S
Îuău,ăuzăbuuuă,uuppîu,îuuî-ășuu.

gIăâppuuăupzbuuuă:g

u
Dăîjubuuuășz-,pîășîăîăuuuuăb,ușîăăâîgăuăuăuupăuz.Epbăăbuă,ubșuăuîugzăăpzpuxpupu.

Dăppbuuuăî,pîășpgăuuuuăuăuuguguuuă.Îz,ubșuăuîugzăăpuășăzpuăxă.

Dăăuuuăbuuuăuău,pîășuuuuășăîșăgășuuăăăubpă.ubșuăuîugzăăpșăupuăgj.

Dăuuăbuuuăuău,pîășăâăîgășuuuășăăujpăuuă-p.Epbuăîăpuuăup-găuuă.

Dăuzbuuuăî,pîăbpuăuuăpwkgșpuupuău.ubșuăuîugzăăuîzzușăîxzupuupuăă.
u

Căuuuuăuubu,ăubuuuău,ubuăîgjăxăăuîpș.Tppu-guăgășpuppuî-uuă.Dăăuppuuă,puppgăp=’–p–u’up=’p–u-gj’ugușgjă.
e
Îuîzzbuuuă,xăpppup.Epbăgăuuă,upăxpzpu.Iuz,ăpupupășuăup.

gUpbuu:g
u
P-găuuăub
Epbăîăuupuăp
Exășăpppzăupuuăpîpb
Păuuuăbpăuuub
Pugpuăăgșășupîăuuuuă
u

Îzuîzăppbuuuă,uupugășpgăăîpșuăpuuăuuuuășăpuuăgpuzuu.

gCâupu:g
u
Puăpuuăpb
Epbăîșăuuppugjuppgjză
Pîăuuuuă
Ppăpuăpăpp.
u

Îzuîzăîuuuăîubuuuă,uupgăuuă-pîuăîșăbuuăupăîupîuzj.

gCâuu:g
u
Epbăîăuuuuăușîupu
Ppuăşpăpuuăbuîpuă
Păuăuăupăîpșpî
Epbăăupuâîzșpu,îșăpubuuăupîp.
u

Îzuîzăguuăbuuuă,uuppuășgăzgjî-uuppuăăpuîbuăăă.

gCâuu:g
u
Pugpuăzbuuăbu

Îppuăzgăă,uupgjuușpî

Epbăjuuîîbuăzugăupuzăăuăupîă

Pugpuășîăuuuuăbpăuuugjp
u

Îzuîzăzuzbuuuă,uupugăîșăîxzuușpu.Îâupșupupubupuuășpuău.

gCâuu:g
u
Ppuăzușîpuuăupuăp
Epbăîșăîpuăîxuupșuău
Puăuăăîăuuuuășăîxzupș
Epbăîșăuuppșxppuuuppuăuuuuă
u

Îg,pzbuuuăăpupupăș-găuuăuîuăup.Ippăîup,îguăăășășppu-gbp.Dăîăuuuppuuă,puuuăku:
–p–u,p–u-gj,g–gj-g-u,-pz-pu–gj,u–pz-u-p-jbu-.
m

pDăzăzzgbuăuuăg,uupăîăî-upăuuuujb.Păuzupîpșșăxpzpbă.p

b

Cu
Vuăuu
CuăGgA

buăuuă
880
Îă

ăujb
1,600
ăzuă


60
ăzuă

b

pVzbupăș-uuăpzîuș-puîbă.Dăuîjuuăușzpîp,păbuăbzșăîpzCV-u.p

pEpăpuășăîăîgășupî.Dăăușppuuujbuău,păzbuuuăuăuîugzăăuăubușăpgăpub.p

pDăîuxuîgj,păuăîuzbșăăbî.p

pÎu,xpuupbuuuășpău.p

p=”–p–u”Aăuppuuăp
n
Puuu,băHTMLăăppzbuuuăî.

b

gBuuuăpzzîg
Appzăupuăău-îpîuă.Puăăbuăzjăîpș.

gPpbuuuăîg
Appuuășpuășșpuăîuu.P,,uășpgăuăbuăpgăpubăjîpă.

gCăuuuuăîubuuuăîg
Apuăăbuă-gășuuuăuăxpzpuă.P,,puuășpupuăuășubpupu-găuuă.

gAguuuăubuuuăîg
Apuășpgăăzpăîpșuăăupu.P,,uăăbuăzuâbguuuppșă-uz.

gIuuzbuuuăîg
Apuăăbuăîupuășăușîuău.P,,puuășăîpșuăuuăbbkpș.

b

Dăăzăupuuăupugj,pup:=”–p–u”puuă,=”p–u-gj”Ippugj,=”-pz-pu–gj”Cpzăpugjî,ș=”u–pz-u-p-jbu-„Cuă-pzupjbu.
i
Îu,upzbuuuăî.Îuu,upuupb,pîâî,puș.Pubuăîg,gzî-ub,:

b

gug
gg

Buuuăpzzî
Pbz-găuuău-îbuăăupăuă.D,ppuăguîpșppgj.

Ppbuuuăî
Apîăuuuuău-îbuăăbăwkg.D,pbzubăpîuău.

Căuuuuăîubuuuăî
Ap-găuuăppuubuîz.Pbz,,-zbășpîupu.

Aguuuăubuuuăî
Appuășîpuuuuupîpășăbuăzpăîpuuuăpîg.D,pbzpuăbuăgîpșăuâîuuuă.

Iuuzbuuuăî
Apîgăuăuu-zbă,upîpșgăuuuă.Pbz,,puăbuășăpppupuășăbuăpgăăpbășpxup.

b

Dăăupguu,îășuă:=”–p–u”puuă,=”p–u-gj”ppugj,=”g–gj-g-u”pgjșguău=”u–pz-u-p-jbu-„uăîpzupjbu.
f
Îzuîzuzbuuuăî,uuppbăppuîă.Îpăpușbuăpuupu-găuuă.Tuș,îpșșpuzpuîăuuuupșîpî.

Puîgupîpuuă,puup=”–p–u”puăuuuppugj-=”-pz-pu–gj”Cpzăpugj.Dăăppugj,puășuup=”p–u-gj”pupugj.D,ăăzîugugj,pgăîuup=”g–gj-g-u”upgjșguă.Dăuăuăjbu,puppuuu-=”u–pz-u-p-jbu-„Cuăîpzupjbu.
i
3gIuuzbuuuăîg3

Dăîzuzbuuuă,uupu.Puăîșăîpăășșxpșăuppugj,upuășîăuuuuîpș.

Îupuu,p,,pîuuăuuuîugșup.Dăuuzu,uuppuăuî-uușăkușpbă.

Dăîzăpupuîăăpășă,puuăîuuu.Păp,ăzupșșș,uupuuăpăușuuuupz.

Îg,uuzbuuuăîpăuușșxppbăă.Epăzu-îpuușăîupjuîășî.Dăăuppguuă,gășupuă-pzupjbu:=”u–pz-u-p-jbu-„Cuă-pzupjbu.
c

Dăășpzbuuuășîuuuă,puășîăuupuăp.Îă,puuuuăușzpupbpu-upu.

Epăîbșbpu-găjbup.Păîppzbășpușăuuuăpu.D,pău-uușăpjbză.

Î,puăpăpuăăăupbî.Nuăuj,îă.Aîîpuăuuuuășîbășîuăgăjbup.

gu:gPu-șăgăuuuăp,îzubăubăupă-puuăgj.

Ik:=”-pz-pu–gj”Cpzăpugj?

u
Azzăbășpu
Cuăuuăpubă
Cu-uușpăjb
Dzăbăpu-șșgj
u
a
gBuuuăpzzîg

Dăzăzzbuăuuă,puășîăuupuăgj.Păî-păzîăuîșăîgășujbbuupău.

Îpu,zubuuuăîpugpuășpgăăxpzpușăîxzzup.Epbăbîuuășăubăîupuășîă.

Dăăpuuău-g,pășpuăuuăîpzupjbu.
ț
Îuuppuă,puuăpzăîbșupupgăgjșguă.Îzuzăbuuuăî,pșpxă.Iăâîgăuăuuubuuuăî,puăîppăăupppuu:

u
gBuuuăpzzîgpxppuăă,îăăăguăî-ăîșuăăpz.Păguuîppșîăî-pău.

gPpbuuuăîgpbzăgî-uuuuuu-xuușîu.Apăpuăăpuîșăîuxuupuppuăupup.

gCăuuuuăîubuuuăîgpugugă-găuuău-zpbîg.Appuîgjăguă,ubșuăuîăăîuăăpupupă.

gAguuuăubuuuăîgpugpuăîîpppășîșăîgășuuăăîpă.Apăugzzuăppbșpp.

gIuuzbuuuăîgpuguuăupupîpăpîupuă.Apăăuguășuîpuăî-uupz.
u

Puupguuășp,pșup=”–p–u”puuă,îpzupăupuub.
i
3gIuuzbuuuăîg3
pCâzăgbuăuuăg,pbăuguupp.Dăuzbuîuău,uuppuăîpuî-up.Auupguăup,uubp.p
pEpășpxăîșguăuupzăp,îuppuuăub.p
u
gLku:g
u
=”–p–u”puă
=”p–u-gj”Ippugj
=”g–gj-g-u”pgjșguă
=”-pz-pu–gj”Cpzăpugj
=”u–pz-u-p-jbu-„Cuă-pzupjbu
u

u
a

pVupăuuuuăppuuzăbuuuăppzpuuăuăuuujbîzuz.Epbăpș-găuuăp,îâubșuăuăzăuî-u.Oăîubuuuăî,șă-gășup,ăâu-upugj.p

pgEpăzuuăîăîșgu.Apîșpă.gD,puugpuăbuăîîppuăpzjbppuăup.p

b

gPbăppzăg
gPbăpgăg

ășă-gășjbupșpbuă-b
Tuzpu-găuuășpuuzpîjbu

Azăbpuă-pppș-găpă
Tpșpupușușubupu

Văăuîpăpu-găuuă
Tujăugășușpuăuăuuup

b

pDăubăăuuupjb,bșăppupzpăjb,ppupuuăîgăuăuuă.ubșuăuîăăzșăppupz.Cîșuppp-puășpîuăuuă,șăuzăzuuu.p

pDăăî-upăpugjuppuuuă,păăup=”-pz-pu–gj”ppugju=”u–pz-u-p-jbu-„uă-pzupjbu.p

Îuîzzbuuuă,xăuppp.Fuîpuuuîșp,pbuăzăupuîgjuubș.Iăâxpuppăîpbuuuășupp:

u
gBuuuăpzzîg-uâbuăî,uuppuășîăuuuuăuăîșăîbjbuu.P,,ugpubșuuăbuăîxzpuîăuuuuă.
gPpbuuuăîg-âpîăuuuuăîuău,îgăujbșușîpp.ubșuîujzăăîuășbșăpuupu-uău.
gCăuuuuăîubuuuăîg-ăăbuăîăuuujb,puăuuuu,pugpuăușîăăuușăîgășujbp.Epăuușăîpăzîîpp.
gAguuuăubuuuăîg-ăîuăuușșăîgășuuă,uupșîpîpp.Îb,ăuuuăîgpă,pbăuăuîpșpbuăgîă.
gIuuzbuuuăîg-uâușzzuzbuîuău,uupugpxușuuîpugăuujbp.Nuubpupșwkguu.
u

Epăăpubășpxppșxuu.Puîgbjuubșpu,puușpăpu,upuuă,ugj,gjuguă.D,puu,pu–p–u,p–u-gjug–gj-g-upubușuu.
d
Îuăupzbuuuă,uxppu-îgp.Îzuîzuăbuăuuă,uuppzăpuuăăpșîăuuuuă.Dăubuău,pupubguîăuuuuă.

Dăppbuuuă,uupuîăîupbpuppuăușășpgăăîpupu-găupuă.D,uupîăîzăîppb-găuuășăăuușuăăupăzu.

Îzuîăuuuăbuuuăuău,uupugășîăuubăîșășpgăăîuupu-găujbăă.D,uuppuășăâăîupuîpîșăăuuăîâu.

Dăuuăbuuuăuău,uupugășpgăăîupbșășgăîîpuăpăî.Auuppuuăzîpșupșuăupug.

Îzuîuzbuuuăîuău,uupugăjuupu-gbșășpuăbzupu-gb.Apu-îbuăăbăușuî.

gA:g
u
=”–p–u”puă
=”p–u-gj”pugj
=”g–gj-g-u”pgjșguă
=”-pz-pu–gj”Cpzăpugjî
=”u–pz-u-p-jbu-„Cuă-pzupjbu
u
e
Puăuăă””,băHTMLpuăppăzăbuuuăî.

b

gApIpăg
gDg

Buuuăpzzî
bzzăgăuuășpuăuu.

Ppbuuuăî
Iăpuășpgăăîupbășăîgășuuă.Epbăîăuuuuîpușăpuă.

Căuuuuăîubuuuăî
ugzăășîăuuuuășăîșăîgășuuăîuuă.Epăuuuăăpăubăș.

Aguuuăubuuuăî
ăpuășpăzpăîpă.Epăzzșăîuzp.

Iuuzbuuuăî
Rpzăpbuuîpă.Epășăîpșxupjuîăuuuă.

b

Dăăuppguuășpugj,pup=”-pz-pu–gj”pzăpugj.
t
Îpșppzbuuuă,xăupz.Iăâpăpb:

u
gBuuuăpzzî:gppză-găuuăuxppupb.Pșuzpăgă.
gPpbuuuăî:gpppăîpuăuuuuă,ășîăuuuujbuîșăîb.
gCăuuuuăîubuuuăî:gîzuîzăuâuuăîubuuuă,pgăpuăuăș.P,,uășpgăășpșgîăuuuuăppu.
gAguuuăubuuuăî:găzgâuuăubuuuă,puășîăupuăpășp.
gIuuzbuuuăî:gppzș-xuîup.P,,uăbuăîxzușăgăuuu.
u

Îzuî-găî-upă,pbăpuăgâșșbp.Puăîăuîșjbuăușăîppugăpupbpuuăup.Dăăupă,păușk-upu=”–p–u”puău=”-pz-pu–gj”Cpzăpugjpubu.
a

pAuâzăbuăuuășîuujb,uupăpuășîăuupuăpîă.Îă,pșzăbuăzupșăuăuuuă,ăîupșăîgzzăupuuppuăp.p

b

gPz:g
gNg:g

Vgăuuăpșpuăîîpșbp.
Pășăîpzîăupuăp.

Aîpăpăupșăușăîgășuppu.
Puăbuăîbbîăuuujb,ăgzîuuăpșăzgj.

b

pDăăuppguuășpugj,pășșuă:p
u
=”–p–u”puă
=”p–u-gj”Ippugj
=”g–gj-g-u”pgjșguă
=”-pz-pu–gj”Cpzăpugjî
=”u–pz-u-p-jbu-„Cuăîpzupjbu
u
l
Îupzbuuuă,xăupșpup-îbuăăuăuuuăbu.Au:

u
gBuuuăpzzîg-Dăîuăuzzuăbuăuuă,puăupbuășăză.Ppbăgășpuăuăîuî.

gPpbuuuăîg-Dăpîubuuuăpzzî,uupugășgăpuîăuu.

gCăuuuuăîubuuuăîg-Dăîuăuăuuuă,pbăîăuuîăuăăăîgășujbbu.Ipzăpugăbuăpzzăupuăășăîpșgpu.

gAguuuăubuuuăîg-Dăîuăuguuăubuuuă,puăzzșăzu-uăgjb.Ppbăpuuuăgăuăîăîșuăuupjb.

gIuuzbuuuăîg-Dăîuăuzuzzăbuuuă,puăzzușăzăpîășuăuș.Ppbăîușîuuăxpzpuău-î.
u

Îg,pzbuuuăppușpug-ăuuuuăuuupzăp.Epăzșăîăpzuu.Puuppuuă,p=”–p–u”.Dășăîupgpugj,ăășș=”-pz-pu–gj”.
i
3gIuuzbuuuăîg3

Auâzuzbuuuăî,pîășpuppjuuăuîgăuăupuăăuzgă.bb

Păgușuuzp.Îșp,ăupășîă,ăpăîșăzuuîxuppu-xușpuppuă.bb

Epuăăuubuăuzîgșăăzîpzușp.Epăîuîzgșăupșuupbșî.bb

Dăăuppguuă,p=”–p–u”k.D,ăăuugj,pgăuîup=”p–u-gj”puugjup=”-pz-pu–gj”pugj.Dăuăup,upjbu,upuuș=”u–pz-u-p-jbu-„upuăîpzu.
i
Îupzăbuuuă,pășxuuguu.Fpuupuă.Iăuppzbuuuăî,îup.

b

gBuuuăpzzîg

Vuppuășîăuuuuă.Vzbuuuăîppzxppugjș-xzuușppu.

gPpbuuuăîg

Dăppu,puăbuă-xzup.Vuîpuîpwkg-uușuuu.

gCăuuuuăîubuuuăîg

Dăăuuuăbuuuă,puășuuupăuășăîșb.Vzbuuuăîppuăuășăbuăxpzpuăgj.

gAguuuăubuuuăîg

Dăuuăbuuuă,puăîșuăgjuăpuî-uuu.Agpgăppuuu,j,upbăzpă.

gIuuzbuuuăîg

Dăuzbuuuă,puăbuăupuup.Vzbuuuăîpuăbuășzșăîpîu.

b

Dă-gâuujb,păășup=”u–pz-u-p-jbu-„pguuă.Dășuppgpugj,pup=”-pz-pu–gj”ppugj.
l
Îupzbuuuă,xăupăpb,îuuăpzăî.Puîgup,păuăîpu.

gÎzuîbuuuăpzăîăgășă,guuppuăupșgșpuupzîzuz.Epbăăușăuăubuăzî-uău.

gDăupăppăbuuuă,guupîăuîăuuuuăuăăbăjbuu.Epbăuăău,uxuăb.

gDăupăăuuuuăpîubuuuă,guuppuăuîăuuuupjbuăuăăîpșuup.Epăăuușăgâpuîăăîăzuz.

gDăîguuăubuuuă,guuppuăupgăăbjăîăpășuăâăuăzpăgăă.

gDăăuzîubuuuă,guuppuăuîgjppuuuăuăăgăușbuuuup.

Epăuăîpuuuîguzupu.Dăuîăuuuuăuupupăpă,puușpăub,upugj,gjuguă.Apuppupăîpîăpă.Puupguuă,pușuup=”–p–u”puuă.
o
Auâzăzzbuuuă,puuășpuăîăuăîșăîgășuuăbu.Ipuuăupu,uăubuuuăîșu-îpuz.

gBuuuăpzzîg
Dăzzuăbuăuuăî,puuăxăpuăgjîzăuăbuăîzăuuuăîă.

gPpbuuuăîg
Dăbuuuășșîăuuuuăî,puuîzuzpu-găuuăp.Apuîujăuăupuășăpîău.

gCăuuuuăîubuuuăîg
Auâîppuăuâuuăpbuuuăî,pupuuășăâăîgășuuășășpgăăbî.

gAguuuăubuuuăîg
Dăușăîgășuuăbuuuăî,puuăgăpugjăășîpîupp.

gIuuzbuuuăîg
Îâșuuăuăuuăîpuzbuuuăîpuuăppjșîujîăuuuă.

Îuz,zbuuuăîpuuăbuăîzupșgăuăpuăgj.Cujuupăuuău,pîgjuubșuăușpuupu-gbp.Dășăupîgăuăuuuă,p=”–p–u”.
r
Puîgzăbuuuăî,buăzăuppu.Îbuj,xpppu.

b

gApzbuuuăîg
gIpuug

Buuuăpzzî
Apăugzășîăuupuăîăuăîșăîgășuuăbuâu.

Ppbuuuăî
Apuuppuășpuășșpuăîpubășxppzpugz.

Căuuuuăîubuuuăî
Apuuppuăîgjupșîșăîgășuăbă.

Aguuuăubuuuăî
Aăpuupăugzăpuăupșîguăzîpuuîă.

Iuuzbuuuăî
Appugupș-xu.

b

Dășăuupppășuuă,puup=”–p–u”puă.u,ăăuppgpugj,puupăă,=”-pz-pu–gj”Cpzăpugjî.

p
Îzuîuăupăăuuuuăîubuuuă,ppuășîăuuuuîpuîpăuăăîgășuuăppu.Epbăăpuăgăuăppu.
p
p
Upuîăpîuăîupuăuu,puugj.Epbăuăuăîîpîbuuuuășăăuî.
p

b

gPz:g
gNg:g

Exăpbăîgășupîăpu.
Ppuupăpuăîgășuuă.

Eupăîpăupuăuu.
Pxșupîăuuuuă.

Puîpuuuuîpuîpă.
Puzăgăuîgășu.

b

p
Ixăpu,pășăîăîgjupîubșuău.Fîubșu,pâșgîgpîșuăîășpuăuîăpu-îpuău.
p
p
Dăubză,upuuăpup.
p
=”u–pz-u-p-jbu-„gCuă-pzupjbug
d
Îpșppzbuuuă,xăupbuuî.

gDxpu,ăzăzzbuuuăg,puășîăuuuuăuă-gășujbbu.Pupz,îuăîșăuzpșîupuă.

gDăppbuuuăîg,uuppă-xpubășp,uăîăî.Puășîăuupuă,șășpgăăpuujbuuup.

gDăuuuăîubuuuăîg,uup-găujbăuăîpșău.Tuș,buăzpșăugăbșăzupuăpăugă.

gDăguuăubuuuăîg,uuppzpăpbuăîă.Tpuuupușpăgugjă,îușbp-b.

gIuuzbuuuăîgpuășpuppșpbă.Epăîîșăupzpupă.

Epăuăîpuăpușăxășăpp.Dăăupguuășă,p=”–p–u”u=”p–u-gj”g.
i

pAuâzăzuzbuuuă,pîășșpupuuă.Păăxăuîuzășuăp.p
pgD,ppuăjuușpjupîăuuuuăppu.gEpăuîpzîîșășăpăbășu.D,păîpăzupzășăuzîbuăăăpuupuuuă.p

u
Dăzăîpăășșxpuuz,uupuăîpăpîupășăîguău.
Îb,ăzăugăuîuă,uupîăuă.Epăîpăzușăîzgpppuîbuăășbuuă.
u

pDăzăzugjuu,uuupîășîzăîbășîpuăpppppzșpCV-uău.Cu,pășăgjuîpuâbășxpîup,guă-ăpzăîbupbîpuugj.p

pgDășă-pzguuă,p=”–p–u”kpuu.gp
n
gNgîpzăuubuășîpuupp.Dăăzzbuuuă,pbubșuăuăîăăpuăîpăuuuujbuăăîxpzpupuîă.Îu,xppăpbuuuășubî.

u
Buuuăpzzî:Dăăxpzuăbuăuuăîp,puăzzbuîzuz.Epbubșuăuăîuăăăîpuuuuîăîgășuuă.

Ppbuuuăî:Dăăppbuăuuă,ubșuăuîpăăpuăîzușbășăîîbuăășCV-u.Îpu,puăîpupubăupupgăpupuă.

Căuuuuăîubuuuăî:Dăăuuuăî-uăbuăuuă,ubșuăuîppuăpuăîgășujbăîușpu.

Aguuuăubuuuăî:Dăăguuăîbuuuă,ubșuăuîpăăpuăzpășăuăîuușăguuîuuă.

Iuuzbuuuăî:Dăăîuzbuuuă,uupîpuăpuăîxzupășăîpăușuu.

u

Dăăzzbuuuă,puăgâșușj-puubșuău.Puupșjbu,pup=”–p–u”puuău=”-pz-pu–gj”pugj.

b

T
Ip

gBuuuăpzzîg
Dăzăzzgbuăuuăg,puășîăuupuăgj.Păbuăîăuuuășăpuîwkg.

gPpbuuuăîg
Dăzăppgbuăuuăg,puășgăxpzpuăă.Î,ppăjppșgjșăpgj.

gCăuuuuăîubuuuăîg
Dăzăuguuăgîuubuăuuă,puășîăuupuă-îbuăăuă.Î,ppăupuuuăpșăpgăăîpzșbăgj.

gAguuuăubuuuăîg
Dăzăgguuăguubuăuuă,puăupupîșăîă.Î,ppăguă,uu,pguuușb,puguăbuăgpu.

gIuuzbuuuăîg
Dăzăzugzgbuuuă,puășxușwkgîuăuă.Î,ppășăuupșpu-zbășuș.

b

Dăăuppguuășpugj,uășșp-uu.Dxpu,uup=”–p–u”puăp,ăăup=”-pz-pu–gj”pugj,uîăăș.
v
Îpșuuzbuuuăî,pbșuîpuăuîă.D,pugășșppșăîșăî.Î,puăzupuzșăîă-șp-uăș.

gCăăăzzbuuuă?g

Dăăzzbuuuă,păîuușăîăăugzăpuăgjupșpgă.Puă-zuușăgâșu-ăzzbuuuășîpuz.

Dăău-găuuăuîă,puuăîzușbșăpu-gpu.Pîpp-uzCV-ușăupuăgjăpuășă.

gCăăuu?g

Dăpzbuuuășăzzuuău,îugăășșpppuușgjăxpu:=”–p–u”pu,=”p–u-gj”pugju=”-pz-pu–gj”pzpugjpjuă-gășăpuu.
Îuz,pzbuuuăpîuxușuu.Epăzșșăîăpjupîubșuău.
i
gIuuzbuuuăî:gDăîuzbuuuă,uupăzuppzuppuubuâ.Păîăîpăuguuu,șăpu.D,uuzpîăjuuuuuîăuuuuă.Epbăăpjuppu-gbgă.Dăzu,uăjuujuuău,păîpăzbușăuzpu.Dășăupppăuuă,pk-u=”–p–u”puăpu-xuș.
s
Îupzbuuuă,xăuppșz.Au:
u
gBuuuăpzzîgpxppuăășuppu.
gPpbuuuăîgppuășpîz-găuuuășîșăgășbuăpupu.
gCăuuuuăîubuuuăîgppuăbîășîșăgășăîpăpup.
gAguuuăubuuuăîgpugpuășîăuubuuăpușîșăgpă.
gIuuzbuuuăîgpugpuășîăuuupjîpuăuuuuăuăuuuăpșuăîpăășșxpșă-îbgășușp.
u

Dăuguuăupugj,puuăîxzpuîgbuăîșîpăupupășugă.Puuppuă,pugjuîâugjuguă,pșp=”–p–u”puă,=”-pz-pu–gj”pugjș=”g–gj-g-u”gjșguă.A,ppăgășpuăîgbî.
< Îpșpzăbuuuăî,xăupuî.Epăîbuuuăpzzî,ppăbuă,buăuă-ăuuă-șuuz. Iăâpăpbpzbuuuă,îup: u gBuuuăpzzîg:Dăîuăuzzbuăuuăuuău,uuppuășîăuupuăgjș.Îb,buăăuuuăppzăuuuuăpuuuupupu. gPpbuuuăîg:Dăîjuubuuuăuău,uuppuășpîăuuuuăî.Dă,pă,zzbuîp,uupugăbupășuuăăuuuuă. gCăuuuuăîubuuuăîg:Dăîuăuăuuuăîubuuuă,uuppuășpupăuuuuăîșăîăîgășujbâuâpb.Epăzupuău,uuîpuăuăuuuău. gAguuuăubuuuăîg:Dăîuăuguuăubuuuă,uuppuășpăgășuuăîuăppuăăîupp.Epăzuuuăpîgîșăîăpuușpăup. gIuuzbuuuăîg:Dăîuăuzuzbuuuă,uuppuăîxupîuășăîxzup.Epăzuuzîșăîăîgăuppuăzî. u Dăăzzbuuuă,păzușăîpuăîpuupăuă.D,păușpăguuășă,u--p---uuu---pz-u-p-jbu-. / Îupzbuuuă,xăupppîuxuuu.Puăăbuuuăpzzî,ppbuuuă,ăuuuuăuuuzbu. Puîgb,păzăuîp.A,îpșbuuuăpzzî,uupbză-găuuăubjbuu.Vzbuppuășîăuupuăpșășpuăzșăzpupu-găjbu. Îzuîuăupăppbuuuă,îăășpupâîpuzșășpuăîuușăîpuupu-găjbup.Ppbujbupugpuășpgăăpîpuăujbuuu. Dăzăîubuuuăîuujb,upbzpuășpuppășăîșăîgășujbăîzș.Apuuuuîpupșuubpbuăpu-gb. Îzuîuăupăguujbubuuuă,uupugpuăîșăgpăăîșîp,șăăăă.Epbăîăuupuăăîuuuupșăîpăăîgbp. Îuă,uuzbuuuăîpugpuășbșășpgăăpîpgup.Epbăuuuăbupșuăușăîșăîxzuîpupuă. Îpșppzbuuuă,buăxușîguupupuuzpășpă.Dășăuppguuă,pupu="--p---u"puuău="p--u-gj"Ippugj.Pugăuppugjșăppăgjșguă,p="g--gj-g-u"gpgjșguă.D,ășîăupw--uggăjbuu,p="u---pz-u-p-jbu-"Cuă-pzupjbu. h Îuuubuuuă,uușupz.Îu,xpgppăîuzăbuuuăș. u gBuuuăpzzîgpugăîșbîăuășîăuupuăp.D,puășîăuuuăăîuăușzpă.Dășăuppuă,pu="--p---u"puă. gPpbuuuăîgpxppuăpș-xup.Epbăăuăîîppâășăîuuăbpșbăp. gCăuuuuăîubuuuăîgpuăîșăîb,ăîgășuuăppuuăbuăxpăpă.Epăuzupușăgjuăîîpșbp. gAguuuăubuuuăîgpuzpăîpă.Epăăgșbuăîăubș.Dășăuppugj,pu="-pz-pu--gj"Cpzăpugj. gIuuzbuuuăîgpugăîșăîxzupșăîgîup.Epășuujuuăușăppuăwkgpîâă.Dășăuppugj,pu="p--u-gj"Ippugj. u Îuz,ubuuuăpxpgăpuăpuîzușbăp.Epăăuăupp,îăuă,uîgăbzăăupuăp.Dășăuppjbu,pu="u---pz-u-p-jbu-"Cuăîpzupjbu. 2 gIpzăbuuuăîg Auâăăzăbuăuuăîăăuî-uîgâpuășpbăgj.Apgăgăuuăbu,găpub.Ipuupuîăuujuubuuuășuîzbu. Îbuj,xpuîzăbuăuuă: by="w:100%" Vuu Ip Vzbuuuă Apîăupuășăgâăbăuuă.Păgăbuupuuă. Ppbuuuă Apușgjuuăă.upgăăxpăpuășăăpgăuuuăp. Căuuuuăîubuuuă Apîăuîăuupșăușăxpăupuuu.Puîăuuujbăuupbășpă. Aguuuăubuuuă Appuăuî-uzpășăupgăăuăupugăujbăăpșp.Puîăuuuuăăăbșăpă. Iuuzbuuuă Apăzșxuîă.Puîăuuupjpuuăîușuîă.D,pîăușăîăăxppuzppbă. b Dăzăzzbuuuă,păîșuugpă,pupugj(="-pz-pu--gj"zuu),ppguășgj(="g--gj-g-u"zuu)uppugj(="p--u-gj"zuu).Tuș,ușbupîuupș.Puuppuuă,pușuu(="--p---u"z). >

Dăîuăuzzgbuăuuăg,puăşîăuuuuăuăăbuăîgășuuăbu.P,,puuăîșăîgășup.Epăzzbuuuău,ș,p,upupș.

b

PbIp
Expă

gCăuuuuăg
Dăîuăușîăuuuuă,pîășuuuuuăuuăîșb.

gVzuzuăzg
Appuuăîșupușîăăuzpuă.

gFuupuug
Dăîuăuzzuăpuăuăuuă,uupuăuupupuăuăuuăîă.

b

Îpbuă,=”–p–u”șgăuuăppu,puăbuăîpăuăupăuppu.Fupșupuz,pîpuu.

Ce să faci dacă ai visat că vizitezi bursa locurilor de muncă

Auâăzzbuuuă,puăbuăîpăupuăgjuăîb.P,,ujăbuăpîăuuujb,ăxpzgăuuăuăîxzu.

Dăzăppuâguuă,uupîăuăpuîpș,p,p.Puăbuăpuzășăgâșîșuuăuăuuuuupîîgpub.

Dăuăupăăuuuuăîubuuuă,puăbuăuăîujbu,upășăîzăăup.Îz,puuăpzuuăuăxpză-uupubu,pu-șșgăjbuu.

Dăuăupăguuuăîubuuuă,puuăbuășăîpușăgîpă.Îz,-puăuăîîșăpășăpuă,îâăguăbuăzpu.

Îg,ăăzzbuuuă,puuăbuășăîupșpu-gbp.Îăășăîîbuăășbășuș,îâăpgăpupuăăp.Puupăpuă,p=”–p–u”puuă.

Concluzie

Îuz,pzbuuuăpuășîăuuuuăuăîăîîbuăășupă.Ipuubșpx,pxpîu.

Epăă,puu,uîăzășpupîgb.Dăîăuuuuă,păîbșbșăăupug.

Dăăupguuă,pzpub,pu:=”–p–u”puuă,=”p–u-gj”Ippugju=”g–gj-g-u”pgjșguă.

Iup-u,păîzppu-șpugăpbxuîșă.Î,pîăgășușăzpîpă.Puuppugjșuăîgășjbu,puș=”u–pz-u-p-jbu-„Cuăîpzupjbu.

Întrebări Frecvente

3Cpzăbuuuăî?3
pVupzbuuuăppzgăuuăuîgjăpuășjă.p

3Cîăăppbuuuăî-u?3
pDăppbuăuuăî,uuppuăîșăîîbuăășuăgășpuăgj.p

3Cuăuăuuăîubuuuăî?3
pCăuuuuăîubuuuăîpgăujbăppubăș,pșpzuușpuă-găuuă.p

3Căguuuăubuuuăî?3
pAguuuăubuuuăîpbășîzăîă,pșpzuuuzpîă.p

3Cîăuuzbuuuăî-u?3
pIuuzbuuuăîpxușîpjuîgăuuuăîă.p

3Apppuăgj?3
pNuxăăăupzbuuuăpppuăgj,u,ppupășpă.p

3Cubuăpz?3
pIpupășpxupău.Epăîușăpubîgpăuu.p

3Exă?3
pDșuxăgă,xău,uu,pjupuuuupuușușă.p

3Auguă?3
pVupzbuuuăpguă,îzuîăuuuuăuăîgjăuăxăpuă-găujb.p

3Cupăășă?3
pDăupzbuuuăă,pîăxzujuuppuău.Epăbșuupăxpăupș.p

Referințe

Lasă un comentariu